نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 13 اکتبر (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در مکاتبه با Yonhap Infomax، آژانس مالی و یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( %)

1-W 3.
00 3.
00

1-M 3.
13 3.
06

2-M 3.
25 3.
13

3-M 3.
43 3.
30

6-M 3.
87 3.
82

12-M 4.
37 4.
36

(پایان)

پیشنهاد سایت
کاربران