دولت با 450000 نگرانی برنج موافقت کرد

سئول، 7 اکتبر (یونهاپ) -- برنج 450000 برنجی که به دنبال قیمت گذاری دانه است، جمعه Triptolemos.

یک برنج 350000 برنجی این محصول را برداشت کرد و 100000 برنج برداشت شده در ماه اکتبر آغاز شد.
.
20 دسامبر مطابق با و (PPP) آمین قیمت های رومی در حال کاهش است، طبق این وزارتخانه.

این گوب 350,000 خریداری شده در سال 2005 و بزرگترین آن در سال 2005 است.

برنج با قیمت غالب.

کره با برنج، کره ای ها کنار می آید، و قیمت های آن طی دهه ها پرخوری اشتباه و عادات آن تغییر می کند.

برنج 20 کیلوگرمی 24.
9 درصد طبق داده‌ها، این 40725 وون در سال، بزرگترین وون در سال 1977 است.

graceoh@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
کاربران