بازگشایی چین اقتصاد کره جنوبی را به همراه دارد:

سئول، 17 آوریل (یونهاپ) -- بازگشایی چین باعث می شود که صادرات کره ضعیف تر از حد انتظار کاهش یافته است.
ویروس کرونا چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا است که بسیار آرزو شده است.

چین با بازگشایی هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در حال بهبود است.

صادرات آن به ماه مارس تبدیل شد، با این حال واردات آن همچنان در سطح زمین باقی ماند.

بازگشایی BOK چین باعث تأسف بار مصرف آن، با این وجود تلفن، خودرو و کاهش مداوم آن شده است، چیزی که کره را ندارد.
کشش منطقه را صادر می کند.

همچنین، سطوح تولید چینی بالا، بیشتر کشورهای در حال بازگشایی آن را سرریز می کند.

sam@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت
کاربران