نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 20 دسامبر (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) برای نشان دادن نزدیکی Yonhap Infomax، مالی و حفاری در آژانس یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح.

(%) ( ٪

1-W 3.
25 3.
25

1-M 3.
46 3.
46

2-M 3.
71 3.
71

3-M 4.
03 4.
02

6-M 4.
40 4.
42

12-M 4.
46 4.
48

(پایان)

پیشنهاد سایت
کاربران