نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 26 اکتبر (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به دلیل یونهاپ اینفوماکس، آژانس مالی و بقیه یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح ایجاد می شود.

(%) ( %)

1-W 3.
00 3.
00

1-M 3.
27 3.
26

2-M 3.
49 3.
47

3-M 3.
79 3.
76

6-M 4.
28 4.
25

12-M 4.
81 4.
81
(END)

پیشنهاد سایت
کاربران