ترکیب کره ای S. بازدهی 8 سپتامبر 2022

(%) جلسه (%) تنظیم مجدد (BP)

سل 1 ساله 3.
144 3.
232 -8.
8

سل 2 ساله 3.
531 3.
679 -14.
8

TB 3 ساله 3.
543 3.
685 -14.
2

سل 10 ساله 3.
622 3.
736 -11.
4

MSB 2 ساله 3.
545 3.
688 -14.
3

CB 3 ساله (AA-) 4.
541 4.
668 -12.
7

CD 91 روزه 2.
930 2.
930 0.
0

(END)

پیشنهاد سایت
کاربران