بازده اوراق قرضه دفاعی کره جنوبی 2 نوامبر 2022

پشتیبان

(%) Session(%) (BP)

1 ساله TB 3.
863 3.
766 +9.
7

TB 2 ساله 4.
167 4.
096 +7.
1

TB 3 ساله 4.
095 4.
068 + 2.
7

سل 10 ساله 4.
143 4.
135 + 0.
8

MSB 2 ساله 4.
180 4.
179 + 0.
1

CB 3 ساله (AA-) 5.
533 5.
486 + 4.
7

CD 91 روزه 3.
970 3.
970 0.
0

(END)

پیشنهاد سایت
کاربران